top of page

Privacy Statement
 

Officiële website van de Vereniging
 

Contactgegevens

Zwemvereniging De Vikings (op deze website aangeduid als 'de Vereniging'), gevestigd aan Kimswerderweg 43, 8862 TR Harlingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

Zwemvereniging De Vikings

Kimswerderweg 43

8862 TR Harlingen

zvdevikingsharlingen@gmail.com

zvdevikings.nl

Definities

Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Betrokkene

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger.

Onderstaand Privacy Statement heeft betrekking op alle verwerkingen die door de Vereniging worden gedaan in uitvoering van haar functie. Hierbij wordt zowel gedoeld op het offline als het online domein.

Verwerkingen waarvoor dit Privacy Statement geldt

De Vereniging gebruikt gegevens voor de volgende verwerkingen:

> Leden- en financiële administratie

> Contributieheffing

> Informatieverstrekking aan leden

> Organisatie van wedstrijden en competities

> Inschrijvingen voor wedstrijden van sporters

Persoonsgegevens
die verwerkt worden

De Vereniging verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan de Vereniging verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden door de Vereniging verwerkt:

> Profiel (zoals voor- en achternaam)

> Geboortedatum en -plaats

> Adresgegevens

> Telefoonnummer

> E-mailadres

> Gegevens m.b.t. online verkeer (zoals IP-adres, cookies en surfgedrag over verschillende websites heen)

> Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

> Locatiegegevens

> Gegevens over je activiteiten op onze website

> Berichten die je aan de Vereniging verstuurt via e-mail of de chatfunctie

> Type internetbrowser en apparaattype

> IBAN

Het doel van de verwerking
van persoonsgegevens

De Vereniging verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

> Publicatie van informatie over de organisatie op deze website, waaronder het ledenaantal, het aantal abonnees op de nieuwsbrief en het aantal personen dat een account op deze website gebruikt.

> Publicatie van de (resultaten van de) activiteiten van de Vereniging en de Koninklijke Nederlandse Zwembond op deze website.

> De berekening, vastlegging en inning van contributiegelden en bijdragen of vergoedingen voor startgelden.

> Het onderhoud van contact met de (oud-)leden van de Vereniging.

> De verzending van de nieuwsbrief.

> Analysering en ontwikkeling van deze website.

> Wettelijke verplichtingen en voorschriften.

Bewaartermijn

De Vereniging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens
met derden

De Vereniging deelt je persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of aan de overeenkomst met de Koninklijke Nederlandse Zwembond.

Je rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de Vereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij de Vereniging een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van je beschikken in een computerbestand naar je te sturen.

Eventuele intrekking van je toestemming voor de gegevensverwerking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die hebben plaatsgevonden op het moment dat je jouw toestemming intrekt.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar zvdevikingsharlingen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer zwart ter bescherming van je privacy. De Vereniging reageert binnen vier weken op je verzoek.

Verantwoordelijk
voor deze website

bottom of page