top of page

Nieuwe algemene voorwaarden

Zoals eerder aangekondigd, treden per 1 november 2023 de nieuwe algemene voorwaarden in werking. Artikel 4 van de algemene voorwaarden (vrijwilligerswerk) wordt tot nader order van het verenigingsbestuur niet gehandhaafd.


Artikel 1. Begripsbepalingen

- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

- Verenigingsbestuur: het wettige bestuur van de vereniging;

- Lid: een natuurlijke persoon die als zodanig door het verenigingsbestuur is toegelaten;

- Kandidaat-lid: een natuurlijke persoon die het lidmaatschap heeft aangevraagd, maar nog niet door het verenigingsbestuur als zodanig is toegelaten;

- Inschrijving: een schriftelijke of digitale aanvraag om lid te worden van de vereniging.


Artikel 2. Toepasselijkheid

De Voorwaarden met betrekking tot het lidmaatschap, kortweg en in dit document aangeduid als de Algemene Voorwaarden, zijn door het verenigingsbestuur vastgesteld op 9 oktober 2023 en gelden met ingang van 1 november 2023. Daarmee komen eerdere algemene voorwaarden te vervallen. De Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld voor onbepaalde tijd en gelden voor alle leden van de vereniging.


Artikel 3. Aangaan, beëindigen en wijzigen van het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Door inschrijving gaat het kandidaat-lid akkoord met de statuten, reglementen en Algemene Voorwaarden van de vereniging. Door toelating van het kandidaat-lid als lid van de vereniging verplicht het lid zich de volledige contributiegelden en overige kosten behorend tot het lidmaatschap van de vereniging tijdig en naar redelijkheid te voldoen.


Het lidmaatschap kan, met inachtneming van een beëindigingstermijn van dertig dagen, worden beëindigd per aanvang van een semester. Een semester loopt vanaf 1 januari tot en met 30 juni en vanaf 1 juli tot en met 31 december. Tussentijds beëindigen kan alleen in de volgende gevallen en wel per 1ste van de maand:


- overlijden;

- ernstige lichamelijke ongeschiktheid door ziekte of blijvend letsel, zulks te beoordelen door het verenigingsbestuur en;

- in andere uitzonderlijke gevallen, zulks te beoordelen door het verenigingsbestuur.


Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door een schriftelijk of elektronisch verzoek aan de econoom.


Adres- en e-mailadreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te zijn doorgegeven via het ledenaccount op de website of door een schriftelijk of elektronisch verzoek aan de econoom.


Artikel 4. Vrijwilligerswerk*

Alle leden verplichten zich door hun lidmaatschap om 40 of meer uren per jaar taken voor de vereniging te verrichten. De vereniging is niet verplicht om voor deze taken een bezoldiging in te stellen. Voorts verplichten de wettige verzorgers van minderjarige leden zich hiertoe.


(Gedeeltelijke) weigering van de verplichting, zoals bedoeld in het voorgaande lid, leidt tot een boete, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het verenigingsbestuur. Bij herhaalde (gedeeltelijke) weigering van deze verplichting, behoudt het verenigingsbestuur zich het recht om het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen, met inachtneming van de statuten.


Het verenigingsbestuur kan in uitzonderlijke gevallen individuele (gedeeltelijke) vrijstelling verlenen van deze verplichting. Thans zijn minderjarigen en personen van 65 jaar en ouder uitgezonderd van deze verplichting.


Voor de leden van de mastersgroep die niet in aanmerking komen voor een vrijstelling, geldt de verplichting om 6 of meer uren per jaar taken voor de vereniging te verrichten.


*) Tot nader order van het verenigingsbestuur wordt artikel 4 van deze algemene voorwaarden niet gehandhaafd.


Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

De vereniging stelt jaarlijks de hoogte van de contributie vast.


De betaling van de contributie vindt maandelijks plaats door middel van een automatische incasso. Kandidaat-leden machtigen de vereniging voor het automatisch incasseren van de contributie.


Indien een automatische incasso niet succesvol is door een stornering of onvoldoende saldo, draagt het lid er zorg voor dat het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de incassopoging bijgeschreven wordt op de rekening van de vereniging onder vermelding van de naam.


Indien de betaling van de contributie of andere kosten behorend tot het lidmaatschap binnen 14 dagen na de incassopoging niet voldaan is, ontvangt het lid een betalingsherinnering waaraan geen extra kosten zijn verbonden, met een betaaltermijn van 14 dagen.


Indien de betaling van de contributie of andere kosten behorend tot het lidmaatschap binnen 14 dagen na de herinnering niet voldaan is, worden incassokosten van € 40,- in rekening gebracht bovenop het verschuldigde bedrag.


Indien de betaling van de contributie, andere kosten behorend tot het lidmaatschap en de incassokosten binnen 14 dagen na dagtekening van de incassokosten niet voldaan is, brengt de vereniging de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening.


Indien het lid in gebreke blijft, behoudt de vereniging zich het recht voor om andere wettige middelen aan te wenden om het verschuldigde bedrag te incasseren, waarvan de kosten voor rekening van het lid zijn.


Artikel 6. Trainingen, wedstrijden en competities

De trainingen vinden plaats volgens een rooster, die schriftelijk of elektronisch aan de leden verstrekt wordt.


Leden die niet kunnen deelnemen aan een training, melden zich voor aanvang van de training mondeling, telefonisch of elektronisch af bij de begeleider.


Leden die langer dan een week niet kunnen deelnemen aan een training, melden zich binnen een redelijke termijn mondeling, telefonisch of elektronisch af bij de begeleider. Leden van de wedstrijdselecties melden zich eveneens af bij de hoofdtrainer.


Leden dragen tijdens trainingen de voorgeschreven kleding:


voor leden van de academie: gepaste en strak zittende badkleding;

voor leden van de minioren en de wedstrijdselecties: gepaste en strak zittende badkleding en een swim cap en;


voor leden van de masters: gepaste en strak zittende badkleding.


Leden dragen tijdens wedstrijden en competities in aanvulling op de voorschriften in het vorige lid een swim cap van de vereniging. Buiten het water dragen zij de shirts van de vereniging.


Coaches zijn tijdens wedstrijden en competities als zodanig herkenbaar door het dragen van een trainersshirt of -poloshirt.


Het dragen van trainersshirts- of -poloshirts, evenals het dragen van officialkleding, is tijdens wedstrijden en competities verboden voor personen die niet als zodanig ingepland zijn.


Tijdens trainingen, wedstrijden en competities is het deelnemers niet toegestaan sieraden te dragen die vast kunnen komen te zitten.


Artikel 7. Beeldmateriaal

De vereniging behoudt zich het recht voor foto- en videomateriaal te maken tijdens trainingen, wedstrijden en competities en dit te publiceren via de officiële kanalen van de vereniging en de media, rekening houdend met de algemene fatsoensnormen.


Het is eenieder verboden foto- en videomateriaal te maken in de kleedkamers.


Het is eenieder verboden foto- en videomateriaal van trainingen openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de voorzitter van de vereniging.


Zie ook: Beeldmateriaal


Artikel 8. Aansprakelijkheid

De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade die plaatsvindt op de locaties waar de vereniging haar werkzaamheden uitvoert of activiteiten organiseert, tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens de vereniging die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van de vereniging als sportaanbieder dient te worden betracht. Evenmin is de vereniging aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een training, wedstrijd of activiteit door het niet in acht nemen van de aanwijzingen van de vereniging en de begeleiding.


Artikel 9. Risico-acceptatie

Het lid is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van de sporten die de vereniging aanbiedt. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens of na afloop van het bijwonen van een training en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de deelnemer.


31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page